Obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronického obchodu www.kniha.cz

Kupní smlouva Znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi zákazníkem a prodávajícím postupem podle článku 3.
Obchod Znamená elektronický obchod dostupný pomocí prostředků komunikace na dálku a umístěný na internetové adrese www.kniha.cz. Provozovatelem Obchodu je zprostředkovatel.
Prodávající Znamená obchodní společnost BOOKNET, spol. s r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28268, se sídlem: Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 222/8, PSČ 702 00, IČ: 256 85 449. Firma je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM č. KS202040000722.
Zprostředkovatel Znamená obchodní společnost Mladá fronta a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988, se sídlem: Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, IČ: 492 40 315.

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí zákazník vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky zboží v Obchodě. Návrh na uzavření kupní smlouvy je neodvolatelný ve smyslu § 43a(4)(b) občanského zákoníku. Zákazník je povinen pravdivě vyplnit všechny údaje ve formuláři objednávky a ještě před jejím odesláním zkontrolovat specifikaci objednávaného zboží a předběžnou kalkulaci kupní ceny. Prodávající ani zprostředkovatel nenesou odpovědnost za nesprávnost údajů v objednávce.

3.2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající doručí zákazníkovi potvrzení objednávky učiněné podle článku 3(1). Návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká, jestliže prodávající nepotvrdil objednávku do deseti pracovních dnů od jejího odeslání zákazníkem.

3.3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Odesláním objednávky podle článku 3(1) zákazník potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem.

3.4. Zprostředkovatel je pouze provozovatelem Obchodu a není účastníkem kupní smlouvy. Zprostředkovatel nikterak neručí za splnění závazků prodávajícího a ani mu s prodávajícím nevznikají solidární závazky.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.6. Způsob stornování objednávky spotřebitelem: emailem na adrese obchod.kniha.cz@booknet.cz nebo telefonicky na 597 490 499 neprodleně po odeslání objednávky a zjištění nesrovnalosti v objednávce.

4.1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě a způsobem stanoveným prodávajícím v potvrzení objednávky podle článku 4(2). Prodávající není povinen dodat objednané zboží před uhrazením kupní ceny. Neuhradí-li zákazník kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro stanovení kupní ceny je určujicí cena zboží zobrazovaná webovým rozhraním v době provedení objednávky.

4.2. Zákazník nese náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na měření, vážení, balení a přepravu. Povinnost uhradit kupní cenu zahrnuje pro účely kupní smlouvy vždy i povinnost uhradit tyto náklady.

4.3. Prodávající dodá objednané zboží na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Zákazník je povinen zboží převzít a převzetí zboží písemně potvrdit přepravci; poruší-li zákazník tuto povinnost, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a dále zákazníkovi vzniká povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené se splněním jeho závazku z kupní smlouvy. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, je oprávněn započíst své nároky dle předchozí věty oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

4.4. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na zákazníka jeho převzetím.

4.5. Zjistí-li prodávající po uzavření kupní smlouvy, že objednané zboží není skladem, vyrozumí o tom zákazníka bez zbytečného odkladu. Nebude-li možné objednané zboží dodat ve lhůtě deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, mohou zákazník i prodávající od ní bez sankce odstoupit.

4.6. Objednávky o více kusech zboží budou odesílány až po kompletaci všech položek objednávky.

4.7. Prodávající zasílá balíky prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:
  • Česká pošta - na dobírku ČR - 125,- Kč
  • Česká pošta - platba kartou online, převodem ČR - 89,- Kč
  • Osobním převzetím na odběrných místech - 49,-

4.8. Veškeré ceny za zboží a služby jsou uváděny včetně DPH.

5.1. Dodací lhůta u všech produktů je uváděna v počtu pracovních dnů. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě, pokud zboží skladem není, ale je v předprodeji dodací lhůta se pohybuje cca od 7 do 10 dní. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

5.2. Lhůta pro doručení balíků: Česká pošta - doručení do 24 hodin. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci.Daňový doklad je přiložen v balíku spolu s zásilkou, faktura je zákaznikovi zaslána e-mailem po předání balíku přepravci.

6.1. Zákazník je povinen uplatnit vady dodaného zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejpozději však do šesti měsíců. Je-li dodané zboží vadné, má zákazník rovněž právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním vad; tyto náklady musí zákazník oznámit prodávajícímu ve lhůtě dle předchozí věty.

6.2. Má-li dodané zboží vady a uplatní-li zákazník tyto vady řádně a včas, je prodávající povinen dle domluvy se zákazníkem dodat náhradní zboží. Jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má zákazník kromě nároků dle předchozí věty i právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.3. Zákazník je oprávněn uplatnit vady pouze v internetovém obchodě kniha.cz a to e-mailem obchod.kniha.cz@booknet.cz nebo telefonicky 597 490 499. Prodávající nebo jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění vad; po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, jež činí zboží neupotřebitelným.

6.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

6.5. Reklamace dodaného zboží, se uplatňují písemnou formou (emailovou zprávou zaslanou na adresu: obchod.kniha.cz@booknet.cz nebo pomocí reklamačního formuláře, který najdete zde). Po fyzickém přijetí reklamovaného zboží (max 2 dny), dostane zákazník emailem informaci o přijetí reklamace prodávajícím.
O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží - e-mailem nebo telefonicky. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace.

6.6. Reklamované zboží nám zasílejte na adresu: Booknet, s r.o., PEC Prologis Park Ostrava (reklamace), 17. listopadu 3/6204, 708 00 Ostrava - Poruba.

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodejce či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod.kniha.cz@booknet.cz.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

8.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem resp. dnem, kdy byl zákazník poprvé povinen zboží převzít. Na žádost zákazníka mu prodávající poskytne záruku písemnou formou.

8.2. Pro uplatnění vad v záruční době se přiměřeně užije článek 6.

9.1. Zákazník bere na vědomí, že vyobrazení nabízeného zboží v Obchodě je pouze ilustrativní. Odlišné grafické provedení obalu, titulní strany, potisku a podobných prvků, které nemají vliv na možnost užití výrobku, není vadou.

9.2. Nabídka zboží v Obchodě je jen informativní. Zprostředkovatel ani prodávající nezaručují zákazníkovi, že jím objednané zboží bude skladem.

9.3. Jakákoli sleva na zboží, ať už poskytnutá obecně všem zákazníkům nebo individuálně pouze některým z nich, se započítá na doporučenou cenu tohoto zboží uvedenou v Obchodě. Má-li zákazník právo na více slev, může uplatnit jen jednu z nich. Různé slevy na jeden výrobek nelze sčítat ani jinak kombinovat.

10.1. Zákazník, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem a v takovém případě jsou součástí kupní smlouvy i ustanovení tohoto článku. V případě rozporu tohoto článku s ostatními ustanoveními těchto obchodních podmínek se aplikují ustanovení tohoto článku.

10.2. Zákazník souhlasí s tím, aby při komunikaci na dálku byly použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Zákazník dále bere na vědomí, že informace pro spotřebitele ve smyslu § 53(4) a (6) občanského zákoníku jsou uvedeny v Obchodě.

10.3. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje mj. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, jestliže zákazník porušil jejich originální obal, a na dodávku novin, periodik a časopisů. Využije-li zákazník svého práva odstoupit od kupní smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vrácením zboží; prodávající je oprávněn započíst tento svůj nárok oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

11.1. Zprostředkovatel a prodávající jsou správci osobních údajů zákazníků, které jim byly sděleny v souvislosti s uzavíráním a plněním kupních smluv. V rozsahu, ve kterém je zpracování osobních údajů zákazníků nezbytné pro uzavření kupní smlouvy na návrh zákazníka podle článku 3(1), její změnu a plnění, jsou zprostředkovatel a prodávající oprávněni zpracovávat osobní údaje zákazníků i bez jejich souhlasu.

11.2. Uděluje-li zákazník v tomto článku souhlas zprostředkovateli a prodávajícímu, má se za to, že tento souhlas uděluje každému zvlášť.

11.3. Odesláním objednávky podle článku 3(1) zákazník uděluje zprostředkovateli i prodávajícímu souhlas k tomu, aby zpracovávali jeho osobní údaje, které uvedl v objednávce a případně v komunikaci se zprostředkovatelem či prodávajícím, na dobu neurčitou a pro účely nabízení obchodu nebo služeb zákazníkovi.

11.4. Zprostředkovatel i prodávající jsou oprávněni předat jméno, příjmení a adresu zákazníka, zpracovávané za účelem nabízení obchodu nebo služeb zákazníkovi, jinému správci. Zákazník je oprávněn s tímto postupem vyslovit nesouhlas písemnou formou.

11.5. Zprostředkovatel a prodávající budou zpracovávat osobní údaje zákazníků ve svých informačních systémech, jež nejsou nijak propojeny. Zpracování osobních údajů budou provádět osoby poučené o právech a povinnostech při takové činnosti.

11.6. Zjistí-li zákazník nebo domnívá-li se, že zprostředkovatel nebo prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat zprostředkovatele a prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby zprostředkovatel resp. prodávající odstranil takto vzniklý stav, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací osobních údajů.

11.7. Provozovatel je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00034775.

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.3. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13.1. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo prodávajícího.

13.2. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění prodávající.

14.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 11. 2. 2014 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

14.2. Zprostředkovatel i prodávající jsou oprávněni kdykoli změnit obchodní podmínky a nejsou povinni o tom informovat. Je odpovědností zákazníka, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

V Praze, 1. 2. 2016

BOOKNET, spol. s r.o.
Petr Michálek, jednatel

Mladá fronta a.s.
Ing. Tomáš Černý, člen představenstva

Mladá fronta a.s.
Karel Polcar, člen představenstva

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.